Algemene voorwaarden Ridicule Design

Artikel 1: Identiteit

1.1 Ridicule Design: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78081575 handelend onder de naam Ridicule Design.

Artikel 2: Definities

2.1 Website: de website van Ridicule Design, te raadplegen via www.ridicule.design.

2.2 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Ridicule Design.

2.3 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ridicule, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

2.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2.5 Offerte: elk vrijblijvend mondeling of schriftelijk aanbod van Ridicule Design.

Artikel 3: Offertes

3.1 Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende dertig dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.

3.2 De overeenkomst (waaronder ook begrepen wijzigingen en/of aanvullingen) komt pas tot stand wanneer de directie van de leverancier binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht tot levering, deze opdracht schriftelijk bevestigt.

3.3 Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht.

3.4 Een samengestelde offerte of aanbieding van meerdere producten of diensten verplicht Ridicule Design niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een deel van de prijs, tenzij dit schriftelijk bevestigt wordt door Ridicule Design.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De prijzen genoemd in de offerte en de overeenkomst zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

4.2 Het is Ridicule Design toegestaan om tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan als de verhoging van deze prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of oorzaak vindt in een stijging van de prijs op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Het is de wederpartij niet toegestaan om de overeenkomst om die reden op te zeggen of te ontbinden. Bij een verhoging van meer dan 10% zullen partijen in overleg treden.

Artikel 5: kwaliteit en materiaal.

5.1 Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.

5.2 De leverancier is gehouden het in het monument te verwerken materiaal in kleur en structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

5.3 Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm is een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan: bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm.

5.4 Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.

5.5 Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling passen.

5.6 De wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur en kleur. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

6.1 De constructietekeningen, schema’s, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van de leverancier. Verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de leverancier.

6.2 Zonder schriftelijke toestemming van Ridicule Design mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 6: Garantie

6.1 Ridicule Design geeft levenslange garantie op de door Ridicule Design geproduceerde meubels en beelden.

6.2 Het laten vallen van producten valt niet onder de garantie.

6.3 Wanneer er werkzaamheden zijn uitgevoerd door derde aan de producten van Ridicule Design vervalt de (levenslange)garantie.

6.4 Eventuele gebreken dienen meteen gemeld te worden.

Artikel 7: Geschillen

7.1 Deze algemene voorwaarden, de door de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitzondering van de bepalingen van het Weense Koopverdrag en mogelijke toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

7.2 Alle geschillen die ontstaan tussen de leverancier en de wederpartij over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht door:

a. bindend advies van de Geschillencommissie Wonen volgens het daarvoor vastgestelde reglement;

b. de bevoegde rechter Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in Helmond, 3 april 2020.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan: brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan Ridicule Design kunnen worden toegerekend.

8.2 In het geval van overmacht heeft Ridicule Design het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden.

8.3 Bij gevallen van overmacht zal Ridicule Design de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 9: Overeenkomsten

9.1 De overeenkomst (waaronder ook inbegrepen wijzigingen en/of aanvullingen) komt officieel tot stand wanneer Ridicule Design binnen acht dagen na ontvangst van de door de wederpartij ondertekende overeenkomst, deze schriftelijk bevestigt.

9.2 Ridicule Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data genomen en zorgt voor een veilige webomgeving.

9.3 Na betaling is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk.

Artikel 10: betaling

10.1 Betaling geschiedt door middel van de door Ridicule Design aangeboden betaaldiensten.

10.2 De levering geschiedt uitsluitend na betaling van het volledige aankoopbedrag.

Artikel 11: Levering en uitvoering

11.1 Ridicule Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van alle werkzaamheden met betrekking tot de bestelde/afgestemde producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van (zakelijke) diensten.

11.2 Ridicule Design zal zich inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van wederpartij en de door wederpartij aangeleverde relevante informatie.

11.3 Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de dag volgend op de datum van schriftelijke opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 Indien aan de opgegeven levertijd door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan kan de levering op een later tijdstip geschieden. Overschrijding door Ridicule Design van de levertijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden geeft de wederpartij niet het recht de opdracht te annuleren, tenzij een uiterste leverdatum is overeengekomen.

11.5 Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd is Ridicule Design niet aansprakelijk.

Artikel 12: Klachtenregeling

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Ridicule Design, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.

12.2 Bij Ridicule Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ridicule Design binnen de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een uitvoerig antwoord kan verwachten, gegeven.

Artikel 13: Toepasselijkheid

13.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Ridicule Design en de wederpartij;

13.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk, indien Ridicule Design deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard;

13.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht;

13.4 Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld.

Artikel 16 – Aanvullende bepalingen

16.1 Voor de rechten omtrent de persoonsgegevens van de wederpartij kan de Cookie- en privacyverklaring van Ridicule Design worden geraadpleegd via www.ridicule.design;

16.2 Alle personen die door Ridicule Design bij de voorbereiding of uitvoering van enige opdracht van de wederpartij zijn ingeschakeld kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen;

16.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in Helmond op 6 april 2020.

Ridicule Design
+316 163 208 42
martijn@ridicule.design
www.ridicule.design